Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2018-02-14

DOTYCZY ZAMÓWIENIA: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKU DO OŚRODKA WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNNIOWYM

Ogłoszenie nr 500033438-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach: Przygotowanie i dostarczenie posiłku do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 632642-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500076454-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Krajowy numer identyfikacyjny 69000744700000, ul. Białobrzegi  4, 37114   Białobrzegi, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 224 03 56, e-mail gops@gmina-bialobrzegi.pl, faks 17 224 03 55. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-bialobrzegi.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przygotowanie i dostarczenie posiłku do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) usługa przewiduje przygotowanie dwudaniowych obiadów dla maksymalnie 20 uczestników oraz ich dostarczenie do punktu odbioru w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym 3a, 2) ilość posiłków może ulegać zmianie; Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zmniejszania ilości zamawianych posiłków, a ryzyko z tego tytułu obciąża Wykonawcę, 3) usługa obejmuje przygotowanie posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę, codzienny dowóz posiłków własnym transportem Wykonawcy oraz dostarczenie wraz z wniesieniem do pomieszczenia rozdzielni w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym, 4) Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy w godzinach pomiędzy 1250 a 1310; 5) Posiłek – dwudaniowy obiad - będzie składał się z: a) pierwszego dania, tj. zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym - minimum 400ml o temperaturze 70 - 80 stopni Celsjusza w momencie odbioru, b) drugiego dania, tj: - minimum 150 gram mięsa lub ryby (waga po przetworzeniu) o temperaturze 55 - 65 stopni Celsjusza w momencie odbioru, - minimum 200 gram gotowanej kaszy, ryżu, klusek, makaronu lub ziemniaków o temperaturze 55 - 65 stopni Celsjusza w momencie odbioru, - 150 gram surówki, jarzyn lub warzyw gotowanych o temperaturze 2-8 stopni Celsjusza w momencie odbioru, - minimum 200 ml kompotu lub napoju owocowego. 6) Zamawiający dopuszcza 1 raz w tygodniu w ramach drugiego dania serwowanie pierogów (minimum 350 gram), naleśników (minimum 380 gram), krokietów z kapustą i grzybami (minimum 380 gram), 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości, temperatury oraz wagi posiłków, 8) Zamawiający przewiduje, że szacunkowa liczba posiłków, które mają być przygotowane i dostarczone przez Wykonawcę wyniesie w 2018 roku maksymalnie 5020 sztuk, 9) dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji uczestników; Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków, 10) Zamawiający będzie codziennie przekazywał Wykonawcy liczbę zamawianych posiłków, w zależności od ilości uczestników w danym dniu telefonicznie lub mailowo do godziny 900, 11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jadłospisu na każdy miesiąc najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego; jadłospis zatwierdza Kierownik Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym; jadłospis będzie dostosowany do pór roku; Zamawiający wymaga, aby dostarczane posiłki były urozmaicone pod względem rodzajowym, 12) Zamawiający zastrzega, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. Wykonawca dostarczy posiłek zawierający tradycyjne potrawy Wielkanocne, 13) Zamawiający zastrzega, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Wykonawca dostarczy posiłek zawierający tradycyjne potrawy Wigilijne, 14) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków finansowych na jadłospisy świąteczne; 15) każdorazowe dostarczenie posiłku będzie potwierdzane protokołem odbioru, 16) jakość posiłków powinna być zgodna z zasadami racjonalnego żywienia dla poszczególnych grup wiekowych. Wykonawca usług musi przestrzegać przepisów ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. nr 149 ze zm.), Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych żywności, 17) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCAP, 18) Posiłki muszą być wykonywane z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie można używać produktów typu instant oraz gotowych produktów, np. zupy lub sosy w proszku, mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp, 19) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników; informacja o diecie zostanie przekazana Wykonawcy pisemnie w momencie uzyskania informacji od uczestnika, najpóźniej na 1 dzień przed dostarczeniem posiłku; jadłospis do diety przygotuje Wykonawca; 20) posiłki muszą mieć właściwą wartość energetyczną oraz składać się z odpowiednio dobranych produktów minimalnie przetworzonych, o zmniejszonej zawartości soli, z ograniczeniem substancji dodatkowych i barwników oraz ostrych przypraw typu : papryka ostra, chili, 21) Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie przed inspektorem sanitarnym, 22) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie, 23) rozliczenie za realizację zamówienia odbywać się będzie raz w miesiącu na koniec miesiąca na podstawie faktycznej liczby zamówionych i dostarczonych posiłków, 24) Wykonawca będzie dowoził posiłki we własnych termosach i pojemnikach oraz własnym transportem (wykonawca winien dysponować minimum 1 środkiem transportu) dopuszczonym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przystosowanym do przewożenia ciepłej żywności; posiłki muszą posiadać formę gotowych potraw, 25) posiłki typu pierogi, kluski, knedle itp. mają być dostarczone przez Wykonawcę w sposób zapobiegający ich sklejeniu, 26) w przypadku organizowania imprez okolicznościowych Wykonawca zmieni godziny dostarczania posiłków po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 27) do obowiązków wykonawcy należy mycie i wyparzanie termosów oraz pojemników, w których będą dostarczane posiłki, a także codzienny odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych i odpadków z bieżącego dnia we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6

Dodatkowe kody CPV: 55520000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 95760.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: KUCHNIA JAKUB PIECZEK 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: UL. KAZIMIERZOWSKA 4 B 
Kod pocztowy: 37-200 
Miejscowość: PRZEWORSK 
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 75300.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75300.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180720.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył MARZENA BABIARZ 14.02.2018 12:55
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 14.02.2018 12:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 14.02.2018 12:55 Publikacja 1