Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2017-12-15

DOTYCZY PRZETARGU NA DOWÓZ UCZESTNIKÓWDO OŚRODKA WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach jako Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ pn. Dowóz uczestników do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym”. Zmianie ulega załącznik nr 1 Wzór oferty, który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 SIWZ

OFERTA

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

37-114 Białobrzegi

Białobrzegi 4

DANE WYKONAWCY  :

Nazwa…........................................................................................................................

Siedziba - Adres...........................................................................................................

NIP….........................................................REGON…...................................................

Tel…………………………, fax………………………, e-mail…………..…………………

 

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zadania pn. „Dowóz uczestników do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym”

za wynagrodzeniem w wysokości:

 

 1. ……zł. netto, ……zł. brutto (słownie: ……............................................................. brutto) za 1 km przejazdu celem dowozu uczestników do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym oraz odwozu do miejsca zamieszkania
 2. …………….…zł. netto, ………………zł. brutto (słownie: ………………..…....................... .................................................. brutto)  za wykonanie całości zamówienia, tj. za wykonanie 25 100 km celem dowozu uczestników do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym oraz odwozu do miejsca zamieszkania.

Ponadto:

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową, w tym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i projektem umowy , akceptujemy je bez zastrzeżeń. Zdobyliśmy także konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 3. Oświadczamy, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Potwierdzamy  wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane  dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
 6. Oświadczamy, że usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców, którym  powierzamy wykonanie*:

 

Lp.

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca ma zamiar powierzyć podwykonawcy

Firma (nazwa) podwykonawcy

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1. Zagwarantujemy, że wszystkie osoby będą dowiezione do Ośrodka Wsparcia na godzinę 08.00 oraz odwiezione do miejsca zamieszkania (odebrane z Ośrodka Wsparcia) o godzinie 16.00.

- tak/ nie*

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ……….……………..……………                                 nr telefonu: …………………. nr faksu: …………………email……………..………...

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ………………………………………………………………

Stanowisko …………………………………………………………………..

Telefon ……………………………… Fax …………………………………

Zakres* :

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Załączniki do oferty:

 1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oryginał dokumentu, z którego wynika pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w właściwym rejestrze lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).*
 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).*
 5. Wykaz wykonanych usług.
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
 7. Wykaz pojazdów.
 8. ……………………………………………………

Miejscowość : ……………………..data: ………….     

 

………………………………………………….

(podpis osoby/osób uprawnionych

do  reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 15.12.2017 15:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 15.12.2017 15:05
Modyfikacja Marzena Babiarz 15.12.2017 15:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 15.12.2017 15:19 Edycja 5
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 15.12.2017 15:19 Edycja 4
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 15.12.2017 15:17 Edycja 3
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 15.12.2017 15:15 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 15.12.2017 15:05 Publikacja 1