Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2017-10-13

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH - KIEROWNIK OŚRODKA WSPARCIA

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
  3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. posiadanie co najmniej 3 - letniego stażu pracy w pomocy społecznej,
  7. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  8. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku  mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Ośrodku Wsparcia; preferowane kierunki: socjologia, praca socjalna, pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, andragogika, edukacja artystyczna, terapia zajęciowa.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych,
  2. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z bezpośrednią pracą z osobami starszymi, niepełnosprawnymi potwierdzone dokumentami,
  3. kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne,
  4. gra na instrumentach, umiejętności wokalne, artystyczne, plastyczne, rękodzielnicze lub teatralne - umiejętności potwierdzone dokumentami,
  5. znajomość zagadnień merytorycznych związanych z terapią zajęciową, usługami opiekuńczymi, działalnością rekreacyjną i kulturalno – oświatową dla osób starszych, niepełnosprawnych.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. program funkcjonowania Ośrodka Wsparcia zawierający w szczególności misję oraz koncepcję wspierania uczestników,
  4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  6. kserokopie świadectw pracy,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Białobrzegi 4 pok. nr 3 lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika w Ośrodku Wsparcia prowadzonego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach” w terminie do dnia 24 października 2017 r. do godziny 8.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w załączeniu.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 13.10.2017 09:15
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 13.10.2017 09:29
Modyfikacja Marzena Babiarz 03.11.2017 13:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 03.11.2017 13:20 Edycja 6
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 26.10.2017 14:11 Edycja 5
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 26.10.2017 14:10 Edycja 4
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 13.10.2017 09:30 Edycja 3
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 13.10.2017 09:30 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 13.10.2017 09:29 Publikacja 1