Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2018-07-16

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 4 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

Stanowisko: urzędniczE

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
 3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia,
 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i aktów wykonawczych do w/w aktów prawnych,
 3. minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją zadań z zakresu określonym w pkt 4, w tym w szczególności prowadzenia spraw personalnych lub zamówień publicznych,
 4. biegła znajomość obsługi komputera,
 5. samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych i sekretariatu, w tym przyjmowanie, wysyłanie I rozdzielenie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 2. prenumerata czasopism,
 3. prowadzenie składnicy akt,
 4. prowadzenie spraw osobowych, szkoleniowych i socjalnych pracownków, w tym ewidencji czasu pracy, obecności w pracy, urlopów, wyjazdów służbowych,
 5. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia GOPS, w tym sporządzanie zapotrzebowania i przeprowadzanie procedur zakupów usług, dostaw i robót budowlanych, sporzadzanie projektów umów z wykonawcami, zamówień, manitorowanie i nadzór nad wykonywaniem zamówień przez wykonawców, rozliczanie,
 6. obsługa organizacyjno-administracyjno - techniczną szkoleń, narad, spotkań, w tym zespołu interdyscyplinarnego,
 7. prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji, ochrony mienia,
 8. realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej,
 9. prowadzenie okresowych inwentaryzacji składników majątkowych GOPS,
 10. sporzadzanie informacji o charakterze analitycznym i sprawozdawczym, w tym w zakresie realizowanych zadań.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 2. wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
 3. umowa o pracę zawierana na czas określony, tj. 6 miesięcy, z możliwością kontynuacji zatrudnienia,
 4. miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach.
 5. kontakt z klientem zewnętrznym.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. dokumenty potwierdzające wykonywanie przez minimum 2 lata czynności, o których mowa w pkt 4 , np. zaświadczenia, zakresy obowiązków służbowych, opinie,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych.

Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Białobrzegi 4 pok. nr 3 lub przesłać e-maiem na adres lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył MARZENA BABIARZ 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 16.07.2018 13:31
Modyfikacja Marzena Babiarz 12.01.2020 18:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 12.01.2020 18:10 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 16.07.2018 13:31 Publikacja 1