Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2018-04-25

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 4

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 1. Stanowisko: urzędnicze
 2. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
  3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. wykształcenie wyższe.
 3. Wymagania dodatkowe/preferowane:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo, administracja, ekonomia,
  2. biegła znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  3. biegła znajomość obsługi komputera; mile widziane doświadczenie zawodowe  na stanowisku związanym z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych lub wychowawczych oraz praktyczna znajomość programów AMAZIS – świadczenia rodzinne,  NEMEZIS - fundusz alimentacyjny, IZYDA – świadczenia wychowawcze.
 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie spraw i przygotowywanie projektów orzeczeń administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia jednorazowego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, karty dużej rodziny,
 • prowadzenie bieżącej analizy ekonomicznej przyznanych kwot świadczeń,
 •  stosowanie dostępnych systemów teleinformatycznych przy realizacji zadań,
 • przygotowywanie danych sprawozdawczych z zakresu realizowanych zadań,
 • przygotowywanie danych do  zapotrzebowań i planów budżetowych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  2. wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  3. umowa o pracę zawierana na czas określony; w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym na 6 miesięcy,
  4. miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach.
  5. kontakt z klientem zewnętrznym.
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych.

Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Białobrzegi 4 pok. nr 5 lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia 7 maja 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 902 ze zm.)”.

Marzena Babiarz

Białobrzegi, dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 25.04.2018 11:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.04.2018 11:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.04.2018 11:09 Publikacja 1