Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2017-03-07

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO WYCHOWAWCA - KOORDYNATOR W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W WOLI DALSZEJ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje o przyjmowaniu ofert zatrudnienia na stanowisko WYCHOWAWCA - KOORDYNATOR w Placówce Wsparcia Dziennego w Woli Dalszej

Stanowisko: wychowawca – koordynator Placówki Wsparcia Dziennego w Woli Dalszej (2/3 etatu) utworzone w związku z realizacją projektu RODZINA – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 2. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane załączniki:

 1. życiorys zawodowy (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 6. oświadczenie, że osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 7. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia,
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. koordynowanie i prowadzenie zajęć w PWD,
 2. sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach PWD,
 3. organizowanie i niesienie pomocy w nauce,
 4. organizowanie i prowadzenie zabaw, zajęć rozwijających kompetencje obywatelskie i społeczne, a także świadomość i ekspresję kulturalną,
 5. organizowanie zajęć z udziałem rodziców i zachęcanie ich do aktywnego udziału w bieżącym życiu PWD,
 6. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,
 7. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć,
 8. dbanie o powierzony sprzęt i mienie,
 9. prowadzenie obowiązującej dokumentacji, w tym przygotowanie sprawozdań i zestawień z działalności PWD,
 10. organizowanie i koordynowanie pracą wolontariuszy.

 
Informacje dodatkowe : Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku i orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: kwiecień 2017 r. z zastrzeżeniem, że umowa zostanie podpisania po zawarciu umowy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie projektu „RODZINA – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4  lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawcy - koordynatora w PWD w Woli Dalszej” w terminie do dnia  16 marca 2017 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze zm.).

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 07.03.2017
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 07.03.2017 12:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1