Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2017-10-23

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO WYCHOWAWCA - KOORDYNATOR W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W WOLI DALSZEJ

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 4 INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

Stanowisko: wychowawca – koordynator Placówki Wsparcia Dziennego w Woli Dalszej (2/3 etatu) utworzone w związku z realizacją projektu RODZINA – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie:

 wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane załączniki:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie, że osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • koordynowanie i prowadzenie zajęć w PWD,
 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach PWD,
 • organizowanie i niesienie pomocy w nauce,
 • organizowanie i prowadzenie zabaw, zajęć rozwijających kompetencje obywatelskie i społeczne, a także świadomość i ekspresję kulturalną,
 • organizowanie zajęć z udziałem rodziców i zachęcanie ich do aktywnego udziału w bieżącym życiu PWD,
 • informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć,
 • dbanie o powierzony sprzęt i mienie,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, w tym przygotowanie sprawozdań i zestawień z działalności PWD,
 • organizowanie i koordynowanie pracą wolontariuszy.

Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku i orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: 6 listopada 2017r

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4  lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawcy - koordynatora w PWD w Woli Dalszej” w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godziny 13.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze zm.).

 

 

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 23.10.2017 14:15
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 14:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 14:19 Publikacja 1