Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2018-08-24

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO WYCHOWAWCA - KOORDYNATOR W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

Stanowisko: wychowawca – koordynator Placówki Wsparcia Dziennego w Budach Łańcuckich (2/3 etatu) utworzone w związku z realizacją projektu RODZINA – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wymagania wobec kandydatów:
  1. wykształcenie:

 wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

lub

wykształcenie co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 1. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane załączniki:

 1. życiorys zawodowy (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 6. oświadczenie, że osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 7. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia,
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. koordynowanie zajęć w PWD,
 2. sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach PWD,
 3. organizowanie i prowadzenie zabaw, zajęć rozwijających kompetencje społeczne,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć,
 5. organizowanie zajęć z udziałem rodziców i zachęcanie ich do aktywnego udziału w bieżącym życiu PWD,
 6. informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,
 7. dbanie o powierzony sprzęt i mienie,
 8. prowadzenie obowiązującej dokumentacji, w tym przygotowanie sprawozdań i zestawień z działalności PWD,
 9. organizowanie i koordynowanie pracą wolontariuszy.

Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku i orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem:  wrzesień 2018 r.

Godziny pracy Placówki: dni robocze od poniedziałku do piątku od 13.00 do 18.00; w dni robocze wolne od nauki szkolnej od 9.00 do 14.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4, pocztą elektroniczną na adres gops@gmina-bialobrzegi.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko wychowawcy - koordynatora w PWD w Budach Łańcuckich” w terminie do dnia 3 września 2018 r. do godziny 9.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył MARZENA BABIARZ 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 24.08.2018 08:09
Modyfikacja Marzena Babiarz 12.01.2020 18:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 12.01.2020 18:10 Edycja 3
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.02.2019 14:16 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 24.08.2018 08:09 Publikacja 1