Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2017-10-23

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO OPIEKUNA W OŚRODKU WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 4 INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

Stanowisko: opiekun w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym (1 etat)

Wymagania wobec kandydatów:

 • posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej oraz ukończenie szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;                 lub
 • posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowego, wolontariackiego lub osobistego wynikającego z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbycie minimum 80-godzinnego szkolenia z zakresu realizowanej usługi,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane załączniki:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:

 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,
 • towarzyszenie uczestnikom w zajęciach organizowanych w OW,
 • aktywne uczestnictwo w procesie aktywizacji i samodzielności życiowej uczestników,
 • wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej uczestników,
 • pranie bielizny i odzieży lekkiej uczestników,
 • prasowanie odzieży uczestnika,
 • podawanie posiłków,
 • utrzymywanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych oraz sprzętów  i pomieszczeń kuchennych,
 • pomoc w załatwianiu spraw uczestnika.

Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku oraz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: umowa o pracę na okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2018 r. z możliwością kontynuacji zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4  lub pocztą z dopiskiem: „OPIEKUN - OW” w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze zm.).

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 23.10.2017 14:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 14:05
Modyfikacja Marzena Babiarz 23.10.2017 14:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 14:05 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 14:05 Publikacja 1