Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2017-10-23

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTY W OŚRODKU WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH 37-114 BIAŁOBRZEGI 4 INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

Stanowisko: fizjoterapeuta w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym (1 etat)

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane załączniki:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:

 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,
 • prowadzenie kinezyterpii,
 • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
 • opracowywanie i wdrażanie programów prozdrowotnych,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych, aktywizujących ruchowo, sportowych,
 • inicjowanie i  podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do urozmaicenia zajęć,
 • podejmowanie działań edukacyjnych wobec uczestników.

Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: umowa o pracę na okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2018 r. z możliwością kontynuacji zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4  lub pocztą z dopiskiem: „FIZJOTERAPEUTA - OW” w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze zm.).

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Baiarz 23.10.2017 13:50
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 13:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.10.2017 13:53 Publikacja 1