Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2019-02-06

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

Stanowisko: ASYSTENT RODZINY (1 etat)

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 1. wykształcenie:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną

lub

wykształcenie średnie z ukończonym szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanym co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną

 1. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udokumentowanej kursami, szkoleniami itp.
 2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 4. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami
  i instytucjami pomocy społecznej,
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 6. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 7. umiejętność współpracy w zespole,
 8. odporność na sytuacje stresowe,
 9. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 10. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

Wymagane załączniki:

 1. życiorys zawodowy (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.),
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 6. oświadczenie, że osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 7. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnianie na danym stanowisku,
 10. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
  w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860);
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

   

Informacje dodatkowe :

Asystent rodziny będzie świadczyć usługi w miejscu zamieszkania rodziny, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania, w dni robocze – w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze nieprzekraczającym 40 godz. tygodniowo – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym i w porozumieniu z rodziną.

Umowa zawierana na czas określony w celu zastępstwa pracownika. Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: luty 2019 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4, pocztą elektroniczną na adres gops@gmina-bialobrzegi.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 12.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

 

 

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 06.02.2019 14:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.02.2019 14:24
Modyfikacja Marzena Babiarz 12.01.2020 18:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 12.01.2020 18:09 Edycja 4
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.02.2019 13:30 Edycja 3
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.02.2019 14:25 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.02.2019 14:24 Publikacja 1