Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2020-11-06

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

37-114 BIAŁOBRZEGI 4

 

INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

 

 1. Stanowisko: fizjoterapeuta w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym (1 etat) w związku z realizacją projektu „Strefa Nestora” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Wymagania wobec kandydatów:
  • wykształcenie: wyższe magisterskie,
  • posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagane załączniki:
 • życiorys zawodowy (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:
 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,
 • prowadzenie kinezyterapii,
 • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
 • opracowywanie i wdrażanie programów prozdrowotnych,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych, aktywizujących ruchowo, sportowych,
 • inicjowanie ipodejmowanie niezbędnych działań zmierzających do urozmaicenia zajęć,
 • podejmowanie działań edukacyjnych wobec uczestników.

 

 1. Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: od zaraz

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub przez skrzynkę podawczą stojącą przed budynkiem Urzędu Gminy w Białobrzegach z dopiskiem: „FIZJOTERAPEUTA - OW” w terminie do dnia  30 listopada 2020 r. do godziny 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

 

Białobrzegi 6.11.2020 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył MARZENA BABIARZ 06.11.2020 11:00
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 06.11.2020 11:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 06.11.2020 11:35 Publikacja 1