Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2020-09-08

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

37-114 BIAŁOBRZEGI 4

INFORMUJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

 1. Stanowisko: fizjoterapeuta w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym (1 etat) w związku z realizacją projektu „Strefa Nestora” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wymagania wobec kandydatów:
  1. wykształcenie: wyższe magisterskie,
  2. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 3. Wymagane załączniki:
 4. życiorys zawodowy (CV),
 5. list motywacyjny,
 6. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 7. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 8. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia,
 11. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 12. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:
 13. współpraca przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wsparcia każdego uczestnika,
 14. prowadzenie kinezyterapii,
 15. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
 16. opracowywanie i wdrażanie programów prozdrowotnych,
 17. organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych, aktywizujących ruchowo, sportowych,
 18. inicjowanie i  podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do urozmaicenia zajęć,
 19. podejmowanie działań edukacyjnych wobec uczestników.
 20. Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem: paździrnik 2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4  lub pocztą z dopiskiem: „FIZJOTERAPEUTA - OW” w terminie do dnia 30 września 2020 r. do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

Białobrzegi 08.09.2020

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Iwona Kołcz 08.09.2020 11:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 08.09.2020 11:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 08.09.2020 11:01 Publikacja 1