Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2020-05-25

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA

 

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

37-114 BIAŁOBRZEGI 4

INFORMACJE O PRZYJMOWANIU OFERT ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 1. Stanowisko: urzędnicze
 2. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
  3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. wykształcenie wyższe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo, administracja lub ekonomia,
  2. biegła znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypalcie zasiłków dla opiekunów, ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy społecznej,
  3. biegła znajomość obsługi komputera, minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z realizacją zadań z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych lub wychowawczych oraz praktyczna znajomość programów AMAZIS – świadczenia rodzinne, NEMEZIS – fundusz alimentacyjny, IZYDA – świadczenia wychowawcze, POMOST
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. Prowadzenie spraw i przygotowywanie projektów orzeczeń administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia jednorazowego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, karty dużej rodziny, świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (posiłków) z pomocy społecznej,
 4. Prowadzenie bieżącej analizy ekonomicznej przyznanych kwot świadczeń,
 5. Stosowanie dostępnych systemów teleinformatycznych przy realizacji zadań,
 6. Przygotowywanie danych sprawozdawczych z zakresu realizowanych zadań,
 7. Przygotowywanie danych do zapotrzebowani i planów budżetowych.

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  2. wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
  3. umowa o pracę zawierana na zastępstwo,
  4. miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach,
  5. kontakt z klientem zewnętrznym.
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją zadań z zakresu swiadczeń z pomocy społecznej,świadczeń rodzinnych lub wychowawczych,
  6. oświadczenie o stanie zdrowia,
  7. oświadczenie o niekaralności,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
   z pełni praw publicznych.

 

 1. Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w pok. 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4  pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia  4 czerwca 2020 r. do godziny 12.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

Białobrzegi, dnia 25.05.2020r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Iwona Kołcz 25.05.2020 11:35
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.05.2020 11:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.05.2020 11:32 Publikacja 1