Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2019-07-09

INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

1.     Stanowisko: urzędnicze

2.     Wymagania niezbędne:

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

3)     kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)     kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)     wykształcenie wyższe.

3.     Wymagania dodatkowe:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia,

2)     znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i aktów wykonawczych do w/w aktów prawnych,

3)     biegła znajomość obsługi komputera,

4)     samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole.

4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     wykonywanie czynności kancelaryjnych i sekretariatu, w tym przyjmowanie, wysyłanie I rozdzielenie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,

2)     prowadzenie składnicy akt,

3)     prowadzenie spraw osobowych, szkoleniowych i socjalnych pracownków, w tym ewidencji czasu pracy, obecności w pracy, urlopów, wyjazdów służbowych,

4)     prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia GOPS, w tym sporządzanie zapotrzebowania i przeprowadzanie procedur zakupów usług, dostaw i robót budowlanych, sporzadzanie projektów umów z wykonawcami, zamówień, manitorowanie i nadzór nad wykonywaniem zamówień przez wykonawców, rozliczanie,

5)     obsługa organizacyjno-administracyjno - techniczną szkoleń, narad, spotkań, w tym zespołu interdyscyplinarnego,

6)     prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji, ochrony mienia,

7)     realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej,

8)     sporzadzanie informacji o charakterze analitycznym i sprawozdawczym, w tym w zakresie realizowanych zadań.

5.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)     praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

2)     wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,

3)     umowa o pracę zawierana na czas określony, tj. na czas nieobecności zastępowanego pracownika GOPS ,

4)     miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach.

5)     kontakt z klientem zewnętrznym.

6.     Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

7.     Wymagane dokumenty:

1)     życiorys (CV),

2)     list motywacyjny,

3)     kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

4)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)     kserokopie świadectw pracy,

6)     oświadczenie o stanie zdrowia,

7)     oświadczenie o niekaralności,

8)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych.

8.     Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności
z Centralnego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Białobrzegi 4 pok. nr 3 lub przesłać e-maiem na adres gops@gmina-bialobrzegi.pl lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Białobrzegi 37-114, Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w GOPS” w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/przyszłych rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 09.07.2019 11:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 09.07.2019 11:04
Modyfikacja Marzena Babiarz 12.01.2020 18:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 12.01.2020 18:09 Edycja 4
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 09.07.2019 11:06 Edycja 3
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 09.07.2019 11:05 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 09.07.2019 11:04 Publikacja 1