Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

4)Ogłoszenia o naborach i komunikaty

Data dodania: 2020-04-23

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIAŁOBRZEGACH

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach zatrudni pracownika na stanowisko ds. księgowości (umowa na zastępstwo) .

 

 1. Wymagania niezbędne:

        a. ukończone wyższe studia ekonomiczne lub ukończone wyższe studia na innym kierunku i podyplomowe studia ekonomiczne,

b.  obywatelstwo polskie,

c.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

       d.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

       e.  kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

       f.  nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów oświatowych, ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet), znajomość obsługi programu finansowo – księgowego SOFTRES,
 3. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych,
 4. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, terminowość, punktualność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista.

3. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie całości rachunkowości Centrum i jednostek obsługiwanych w formie elektronicznej, 
 2.  prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla Centrum i jednostek obsługiwanych,
 3.  sporządzanie i wydruk dzienników ksiąg rachunkowych,
 4.  rozliczanie podatku VAT z gminą, w tym sporządzanie miesięcznej deklaracji plików JPK, wystawianie faktur sprzedaży dla kontrahentów, prowadzenie ewidencji rejestrów sprzedaży i zakupu,
 5. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej.                                                                                                                                        

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, 
 5. oświadczenie o stanie zdrowia,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  w pełni z praw publicznych,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Informacje dodatkowe:

      Umowa o pracę będzie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy w celu zastępstwa  nieobecnego pracownika. Przy zatrudnieniu, kandydat będzie musiał przedstawić   

      zaświadczenie  o  niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail : w terminie do dnia  30 kwietnia 2020r. do godz. 1200

W treści nazwy wpisać: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych  w Białobrzegach” 

O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. , str. 1), dalej „RODO”  informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Anna Ortwein, tel.17 224 59 20,  e-mail
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne. W tym przypadku może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody, nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Posiada Pani/Pan:

-  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,        

   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy była udzielona (art. 17 RODO) .

   6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

Danuta Piech

 

 

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Danuta Piech 23.04.2020 14:00
Publikujący Danuta Piech -Dyrektor CUW 23.04.2020 14:07
Modyfikacja Danuta Piech 23.04.2020 14:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Danuta Piech -Dyrektor CUW 23.04.2020 14:57 Edycja 2
Danuta Piech -Dyrektor CUW 23.04.2020 14:07 Publikacja 1