Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

4)Ogłoszenia o naborach i komunikaty

Data dodania: 2020-10-12

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIAŁOBRZEGACH

 1. Wymagania niezbędne:
 1. ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku ekonomicznym lub administracyjnym lub ekonomiczne studia podyplomowe,

b.   obywatelstwo polskie,

c.   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

        d.   nieposzlakowana opinia,

        e.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

        f.   kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

    2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie informacji oświatowej,
 2. biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet), znajomość obsługi programu Home Banking, SIO, znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych,
 3. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, terminowość, punktualność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
 4. mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

 

   3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

      1.  Realizacja obrotu bezgotówkowego; sporządzanie przelewów bankowych.

              2.  Przyjmowanie wpłat gotówkowych i odprowadzanie ich do banku,

              3.  Przygotowanie rachunków do realizacji gotówkowej i bezgotówkowej,

              4.  Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania oraz kwitariusza przychodów,

              5.  Obsługa biurowa dyrektorów – przepisywanie pism,

              6.  Opracowywanie sprawozdań w zakresie danych statystycznych oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa       

                   sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań,

              7.  Sporządzanie wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości  

                   należnych opłat z jednostek obsługiwanych,

              8.  Rozliczanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki obsługiwane ze środków dotacji z budżetu państwa oraz  

                    ze środków zewnętrznych,

              9.  Prowadzenie rozliczeń finansowych przedszkoli, wpłat rodziców na utrzymanie tych placówek oraz odpłatności za    

                   wyżywienie,

             10. Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego, za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Białobrzegi, 

                    korzystające z wychowania przedszkolnego w innej gminie,

                11. Prowadzenie ewidencji materiałów,

12. Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych w jednostkach obsługiwanych,

13. Sprawozdawczość z zakresu działalności inwestycyjno – remontowej oraz dotycząca majątku szkół,

14. Wprowadzanie i weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego,

15. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi w szkołach, zawieranie umów najmu lokali, naliczanie czynszu

16. Prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18  lat zamieszkałej na terenie gminy,

            17. Przygotowanie potrąceń z list płac i odprowadzenie ich na właściwe rachunki  

            18. Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji,

            19. Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół oraz uczniów  niepełnosprawnych do ośrodków       

                   rewalidacyjno-  wychowawczych,  szkół specjalnych- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

            20. Prowadzenie zakładowej składnicy akt,

            21. Archiwizacja dokumentów wynikających z zakresu czynności w formie papierowej  i elektronicznej.

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        a) praca na charakter biurowy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,

b) umowa o pracę zawierana na czas nieokreślony, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  - na 6 miesięcy,

        c) wymiar czasu pracy – pełny,

        d) obowiązująca dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin  w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

        e)   wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,

        f)   miejsce świadczenia pracy – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach,  

          37 – 114  Białobrzegi 4, 

       g)  warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi

            (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

 

     5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, w rozumieniu 

   przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

     6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie ( ukończenia studiów magisterskich lub studiów podyplomowych), zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór- załącznik),
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,

g.   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

        h. oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

            publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i.  inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

 

     7. Informacje dodatkowe:

Przy zatrudnieniu, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

      8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można wysłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem jak poniżej pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4 lub można włożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem jak poniżej.

Treść dopisku na kopercie z aplikacją: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. administracyjno - finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegachw terminie do dnia 23 października 2020r.  do godz. 1530 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

 

9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. , str. 1), dalej „RODO”  informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych  z siedzibą w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Anna Ortwein, tel. 17 224 59 20,  e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne. W tym przypadku może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody, nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia   i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do składnicy akt. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odsyłane za pośrednictwem poczty.
 6. Posiada Pani/Pan:

-  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,        

   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy była udzielona (art. 17 RODO) .

    7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

Danuta Piech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Danuta Piech 12.10.2020 15:00
Publikujący Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:30
Modyfikacja Danuta Piech 12.10.2020 15:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:59 Edycja 10
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:58 Edycja 9
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:57 Edycja 8
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:56 Edycja 7
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:53 Edycja 6
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:50 Edycja 5
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:46 Edycja 4
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:37 Edycja 3
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:34 Edycja 2
Danuta Piech -Dyrektor CUW 12.10.2020 15:30 Publikacja 1