Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

4)Ogłoszenia o naborach i komunikaty

Data dodania: 2020-06-08

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIAŁOBRZEGACH

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach ogłasza nabór  na stanowisko ds. księgowości

  1. Wymagania niezbędne:

a)   ukończone studia wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe,

b)   obywatelstwo polskie,

c)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

        d)   nieposzlakowana opinia,

        e)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

        f)   kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     2. Wymagania dodatkowe:

       a) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług,  ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o ochronie danych osobowych,

     b) biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet), znajomość obsługi programu finansowo – księgowego (SOFTRES, SYMFONIA, QNET), znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji  budżetowej oraz

          zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych,

c) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, terminowość, punktualność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

d) mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

      a)  prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług  Wspólnych w Białobrzegach w formie elektronicznej, 

b)  sporządzanie i wydruk dzienników ksiąg rachunkowych,

c)  rozliczanie podatku VAT z gminą, w tym sporządzanie miesięcznej deklaracji plików  JPK, wystawianie faktur sprzedaży dla kontrahentów, prowadzenie ewidencji rejestrów  sprzedaży i zakupu,

d) zapewnienie terminowego ściągania należności wynikających z zawartych umów, a  także egzekwowanie niezapłaconych należności i zobowiązań,

              e) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej.

       4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

     a) praca na charakter biurowy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,

     b) umowa o pracę zawierana na czas nieokreślony, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  - na 6 miesięcy,

             c) wymiar czasu pracy – pełny,

             d) obowiązująca dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin  w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

             e)   wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,

             f)   miejsce świadczenia pracy – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37 – 114  Białobrzegi 4, 

            g)  warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.

     5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

   niepełnosprawnych wynosił 0%.

     6. Wymagane dokumenty:

        a) życiorys (CV),

        b) list motywacyjny,

        c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie ( ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych), zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

        d) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór- załącznik),

        e) kserokopie świadectw pracy,

         f) oświadczenie o stanie zdrowia,

g)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

        h)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)   inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

     7. Informacje dodatkowe:

Przy zatrudnieniu, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

     8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 9 lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach”  jak również można włożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach" w terminie do dnia  19 czerwca 2020r.  do godz. 1530 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

    9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

     uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. , str. 1), dalej „RODO”  informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Anna Ortwein, tel. 17 224 59 20,  e-mail:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne. W tym przypadku może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody, nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia   i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.
  5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do składnicy akt. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez kandydatów lub odsyłane za pośrednictwem poczty.
  6. Posiada Pani/Pan:

-  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,        

   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy była udzielona (art. 17 RODO) .

     7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

              w Białobrzegach

 

             mgr Danuta Piech

 

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Danuta Piech 08.06.2020 14:02
Publikujący Danuta Piech -Dyrektor CUW 08.06.2020 14:30
Modyfikacja Danuta Piech 08.06.2020 14:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Danuta Piech -Dyrektor CUW 08.06.2020 14:40 Edycja 4
Danuta Piech -Dyrektor CUW 08.06.2020 14:37 Edycja 3
Danuta Piech -Dyrektor CUW 08.06.2020 14:36 Edycja 2
Danuta Piech -Dyrektor CUW 08.06.2020 14:30 Publikacja 1