Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

4)Ogłoszenia o naborach i komunikaty

Data dodania: 2023-01-16

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

 Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach zatrudni pracownika na stanowisko ds. administracyjno-finannsowych (umowa na zastępstwo).

  I. Wymagania niezbędne:

 1. ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku ekonomicznym lub administracyjnym albo ukończone studia magisterskie na innym kierunku  i ekonomiczne lub administracyjne studia podyplomowe,

2)  obywatelstwo polskie,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

      4)  nieposzlakowana opinia,

      5)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

      6)  kandydat nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 2. biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet), znajomość obsługi programu Home Banking, znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej                   i dyscypliny finansów publicznych,
 3. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, terminowość, punktualność, wysoka kultura osobista,
 4. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 III. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

      1) realizacja obrotu bezgotówkowego; sporządzanie przelewów bankowych,

      2) przyjmowanie wpłat gotówkowych i odprowadzanie ich do banku,

      3) przygotowanie rachunków do realizacji gotówkowej i bezgotówkowej,

      4) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania oraz kwitariusza przychodów,

      5) obsługa biurowa dyrektorów – przepisywanie pism,

      6) opracowywanie sprawozdań w zakresie danych statystycznych oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań,

      7) sporządzanie wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat z jednostek obsługiwanych,

      8) rozliczanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki obsługiwane ze środków dotacji z budżetu państwa oraz ze środków zewnętrznych,

      9) prowadzenie rozliczeń finansowych przedszkoli, wpłat rodziców na utrzymanie tych placówek oraz odpłatności za wyżywienie,

    10) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego, za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Białobrzegi, korzystające z wychowania przedszkolnego w innej gminie,

    11) prowadzenie ewidencji materiałów,

12)  prowadzenie inwentaryzacji w CUW oraz koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych w jednostkach obsługiwanych,

13)  opracowywanie sprawozdań z zakresu działalności inwestycyjno – remontowej oraz dotyczącej majątku jednostek obsługiwanych,

14) administrowanie zasobami mieszkaniowymi w szkołach, zawieranie umów najmu lokali, naliczanie czynszu,

  15)  prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18  lat zamieszkałej na terenie gminy,

16)  przygotowanie potrąceń z list płac i odprowadzenie ich na właściwe rachunki bankowe.

17)  przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji,

18)  prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół oraz uczniów  niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych-  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

19)  prowadzenie zakładowej składnicy akt,

20)  archiwizacja dokumentów wynikających z zakresu czynności w formie papierowej   i elektronicznej.

  IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich, studiów podyplomowych, 
 4. świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podobnym stanowisku pracy,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór- załącznik nr 1),
 6. oświadczenia (wzór- załącznik nr 2),

- o posiadanym obywatelstwie

                - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

 •       - o nieposzlakowanej opinii

- o stanie zdrowia,

                - oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 V. Informacje dodatkowe:

      Planowany termin zawarcia umowy o pracę z wyłonionym kandydatem – 01 luty 2023r.

      Umowa o pracę będzie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony  tj.  okres zastępstwa nieobecnego pracownika.

      Przy zatrudnieniu, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie  o  niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

 VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w formie papierowej należy składać osobiście w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4 pok. Nr 9 lub przesłać pocztą w terminie do dnia  23 stycznia 2023r. do godz. 1530  . Na kopercie proszę dopisać: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko ds. administracyjno- finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach” 

 

O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1).

 

  VII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. , str. 1), dalej „RODO”  informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych  z siedzibą w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Anna Ortwein, tel.17 224 59 20,  e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona)i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne. W tym przypadku może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody, nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Posiada Pani/Pan:

-  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,        

   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy była udzielona (art. 17 RODO) .

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

Danuta Piech

 

 

     Białobrzegi, dnia 16.01.2023r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Danuta Piech 16.01.2023 13:50
Publikujący Danuta Piech -Dyrektor CUW 16.01.2023 13:57
Modyfikacja Danuta Piech 16.01.2023 14:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Danuta Piech -Dyrektor CUW 16.01.2023 14:30 Edycja 3
Danuta Piech -Dyrektor CUW 16.01.2023 14:07 Edycja 2
Danuta Piech -Dyrektor CUW 16.01.2023 13:57 Publikacja 1