Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji RG

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Białobrzegi informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina-bialobrzegi.pl  oraz stronie internetowej www.gmina-bialobrzegi.pl

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Pani Katarzyna Kulka, e-mail: k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl;
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z art. 20 ust.1b, realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Białobrzegi jest dostępna w sieci internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej . Nagrania zapisane na nośnikach danychsą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresieprzepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  5. Osoba, która uczestniczy w transmisji obrad sesji, a nie pełni funkcji publicznej ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z treścią rozdziału III RODO. Jednakże na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:

- wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego,

- celów archiwalnych w interesie publicznym.

6. Podczas transmisji obrad Rady Gminy Białobrzegi oraz w ich nagrywaniach nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy:

a) listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,

b) telefonicznie pod nr telefonu 17 224 03 52,

c) e-mailowo k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl

                                                                                                                                             Wójt Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 14:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 14:46 Publikacja 1