Komisje Rady Gminy 2024-2029

Komisja rewizyjna

Podstawa prawna: 

Art.  18a. Ustawy o samorządzie gminnym [Komisja rewizyjna]

1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

 

§ 33 Statutu Gminy Białobrzegi

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 

§ 1 pkt 1 Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia rodzajów i składów liczbowych stałych komisji Rady Gminy Białobrzegi

 

Skład osobowy Komisji rewizyjnej w kadencji 2024-2029:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Chudzik Stanisław

Przewodniczący Komisji

2. 

Bielówka Paweł

Wiceprzewodniczący Komisji

3.

Joniec Irena

Członek Komisji

4.

Rosół Piotr

Członek Komisji

5.

Wierzbicki Wojciech

Członek Komisji

6.

Wojnar Agnieszka

Członek Komisji

7.

Żak Mieczysław

Członek Komisji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor - lstacel 15.05.2024 09:40
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.06.2024 10:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.06.2024 10:43 Edycja 10
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:47 Edycja 9
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:45 Edycja 8
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:40 Edycja 7
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:38 Edycja 6
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:37 Edycja 5
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:36 Edycja 4
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:46 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:42 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:40 Publikacja 1

Komisja skarg, wniosków i petycji

Podstawa prawna: 

Art. 18b Ustawy o samorządzie gminnym

1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.

§ 41 Statutu Gminy Białobrzegi

1. Rada Gminy powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

 

§ 1 pkt 2 Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia rodzajów i składów liczbowych stałych komisji Rady Gminy Białobrzegi

 

Skład osobowy Komisji skarg wniosków i petycji w kadencji 2024-2029:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Wojnar Agnieszka

Przewodniczący Komisji

2. 

Bielówka Paweł

Członek Komisji

3.

Golenia Małgorzata

Członek Komisji

4.

Kluz Antoni

Członek Komisji

5.

Kret Jadwiga

Wiceprzewodniczący Komisji

6.

Rosół Piotr

Członek Komisji

7.

Wierzbicki Wojciech

Członek Komisji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor - lstacel 15.05.2024 09:43
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.06.2024 10:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.06.2024 10:43 Edycja 6
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:46 Edycja 5
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:45 Edycja 4
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:40 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:43 Publikacja 1

Komisja ds. rozwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska

Podstawa prawna: 

Art. 21 Ustawy o samorządzie gminnym

Art.  21.  [Stałe i doraźne komisje rady gminy]

1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. (uchylony).

3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 43 Statutu Gminy Białobrzegi

1. Rada Gminy, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania i skład osobowy.

 

§ 1 pkt 3 Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia rodzajów i składów liczbowych stałych komisji Rady Gminy Białobrzegi

 

Skład osobowy Komisji ds. rozwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska w kadencji 2024-2029:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Leja Robert

Przewodniczący Komisji

2. 

Chudzik Stanisław

Członek Komisji

3.

Joniec Irena

Członek Komisji

4.

Malski Witold

Członek Komisji

5.

Pomietło Anna

Członek Komisji

6.

Wanowicz Rafał

Członek Komisji

7.

Żak Mieczysław

Wiceprzewodniczący Komisji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor - lstacel 15.05.2024 09:48
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.06.2024 10:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.06.2024 10:44 Edycja 6
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:46 Edycja 5
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:45 Edycja 4
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:43 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:53 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:48 Publikacja 1

Komisja społeczna oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego

Podstawa prawna: 

Art. 21 Ustawy o samorządzie gminnym

Art.  21.  [Stałe i doraźne komisje rady gminy]

1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. (uchylony).

3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 43 Statutu Gminy Białobrzegi

1. Rada Gminy, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania i skład osobowy.

§ 1 pkt 4 Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia rodzajów i składów liczbowych stałych komisji Rady Gminy Białobrzegi.

 

Skład osobowy Komisji społecznej oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego w kadencji 2024-2029:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Wanowicz Rafał

Przewodniczący Komisji

2. 

Golenia Małgorzata

Członek Komisji

3.

Kluz Antoni

Wiceprzewodniczący Komisji

4.

Kret Jagwiga

Członek Komisji

5.

Leja Robert

Członek Komisji

6.

Malski Witold

Członek Komisji

7.

Pomietło Anna

Członek Komisji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor - lstacel 15.05.2024 09:57
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.06.2024 10:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.06.2024 10:44 Edycja 6
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:45 Edycja 5
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:45 Edycja 4
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:58 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:57 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:57 Publikacja 1