Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2019-07-22

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2019

WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na realizację zadania publicznego Gminy Białobrzegi w roku 2019 pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2019 roku – II półrocze, polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych w dyscyplinie sportu piłka nożna, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych – w miejscowościach”

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w związku z art. 9 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) , art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 76/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w roku 2019

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej z dnia 18 lipca 2019  roku, powołanej Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2018 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2019 r.- II półrocze, polegającego na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych w dyscyplinie sportu piłka nożna, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych - powierzenie realizacji zadania publicznego w okresie 01 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w miejscowościach:

  • Białobrzegi,
  • Wola Dalsza,
  • Budy Łańcuckie/lewa/,
  • Budy Łańcuckie/prawa/, Korniaktów Płd.,
  • Korniaktów Płn.

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Białobrzegi Nr 35/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2019 r. (II półrocze).

 

    2.Realizację zadania pn:

         1)upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
         w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (II półrocze) – Białobrzegi, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BRZEG” z siedzibą w Białobrzegach i przyznaję dotację w kwocie 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych 00/100),

         2)upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
         w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (II półrocze) – Wola Dalsza, powierzam organizacji Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w Woli Dalszej, z siedzibą w Woli Dalszej i przyznaję dotację w kwocie 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy               czterysta złotych 00/100),

         3)upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
         w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (II półrocze) – Budy Łańcuckie /lewa/, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,SITOWIANKA”, z siedzibą  w Budach Łańcuckich (Lewa) i przyznaję dotację w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy               złotych 00/100),

         4)upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
         w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (II półrocze) – Budy Łańcuckie /prawa/, Korniaktów Płd., powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BUDOVIA”, z siedzibą w Budach Łańcuckich (Prawa) i przyznaję dotację w kwocie 12 600,00 zł (słownie:                     dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100),

         5)upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
         w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2019 r (II półrocze) – Korniaktów Północny, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,UNIA”, z siedzibą
         w Korniaktowie Północnym i przyznaję dotację w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania, zgodnie ze wzorem określonym w  Załączniku 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057.).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Słysz 22.07.2019 15:00
Publikujący Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 22.07.2019 15:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 22.07.2019 15:09 Publikacja 1