Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2019-06-26

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2019 r.- II półrocze oraz zaprasza do składania ofert

I. Rodzaj zadań, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, terminy
i warunki realizacji

 1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2019 r.- II półrocze, polegającego na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych w dyscyplinie sportu piłka nożna, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych.
 2. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 95 400,00 zł., w tym w poszczególnych miejscowościach:

Białobrzegi

26 400,00 zł

Wola Dalsza

26 400,00 zł

Budy Łańcuckie /lewa/

15 000,00 zł

Budy Łańcuckie /prawa/, Korniaktów Płd.

12 600,00 zł

Korniaktów Płn.

15 000,00 zł

 

 1. Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688).
 2. Realizacja zadania obejmuje okres od 01 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy
  o powierzenie realizacji zadania publicznego z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, zwanej dalej „ustawą”) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869).
 2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Białobrzegi oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Gmina zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji.

III. Terminy i sposób składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi oferty w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem  „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2019 r.- II półrocze, polegającego na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych w dyscyplinie sportu piłka nożna, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych – miejscowość” (należy wpisać dodatkowo miejscowość, w której zadanie ma być realizowane) oraz adresem zwrotnym oferenta.
 2. W przypadku, gdy dana organizacja składa ofertę na realizację zadania w kilku miejscowościach na każdą z nich wymagane jest złożenie odrębnej oferty w odrębnej kopercie i kompletem załączników.
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 17.07.2019 r. o godz. 1530 .
 4. Odrzuceniu podlegają oferty: złożone po terminie, złożone w niewłaściwy sposób tj. niezgodnie z ogłoszeniem konkursu tj. np. przesłane FAX-em, złożone na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie, złożone przez podmiot nieuprawniony bądź przez podmiot, który według statutu nie prowadzi działalności  w dziedzinie objętej konkursem albo błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie.
 5. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

IV.Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.07.2019 r. w Urzędzie Gminy w Białobrzegach pok. nr 12 o godz. 900  .
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 3. Oferta winna zawierać w szczególności:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

        4.Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna musi wskazać:

 • jakie działania w ramach realizacji tego zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • sposób reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy wobec organu administracji publicznej.

Umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

       5.Do oferty należy dołączyć:

 • kopię rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany, ważny 3 miesiące),
 • aktualny statut (w przypadku organizacji ubiegających się po raz pierwszy o dotację),
 • umowa partnerska  w przypadku wystąpienia partnera w wykonaniu zadania,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 • Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, (załącznik do pobrania poniżej)
 • Oświadczenia oferenta (załącznik do pobrania poniżej)

      6.Złożone oferty będą weryfikowane przez komisję konkursową pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja powołana zostaje przez Wójta Gminy Białobrzegi odrębnym zarządzeniem.

      7.Ocena ofert zgłoszonych do konkursu dokonana zostanie w oparciu  o następujące kryteria:

a)      formalne - ocena poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników,

b)      merytoryczne – ocena wg następujących kryteriów:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy  będą realizować zadanie publiczne,
 • ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i pracy społecznej członków,
 • ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

      8.W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna, błędnie wypełniona lub podpisana przez osoby nieupoważnione, oferent będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o ich wystąpieniu, ale tylko na etapie oceny formalnej oferty.

      9.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Białobrzegi w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.

     10.O wynikach otwartego konkursu ofert, podmioty składające oferty zostaną powiadomieni indywidualnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

     11.Wyniki konkursu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Białobrzegi  oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Białobrzegach.

     12.Organizacja dotowana, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązana jest do:

 • wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,
 • złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) w ciągu 30 dni od jego zakończenia.
 • dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

     13.Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %. Naruszenie w/w postanowienia  uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

     14.Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi w pokoju Nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 17-224-03-57.

V. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

W latach ubiegłych na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę:

zakres zadania

organizacja

I półrocze 2018

II półrocze 2018

I półrocze 2019

w zakresie kultury fizycznej- piłka nożna

LKS  „Brzeg” Białobrzegi

 

26 400,00zł

 

23 400,00 zł

 

20 900,00 zł

 

Stowarzyszenie LKS Wola Dalsza

 

21 000,00 zł

 

 

25 800,00 zł

 

 

26 400,00 zł

 

LKS ,,Sitowianka” Budy Łańcuckie

15 000,00 zł

 

25 500,00 zł

 

26 100,00 zł

 

Stowarzyszenie LKS „Budovia” Budy Łańcuckie

21 000,00 zł

 

10 800,00 zł

 

11 000,00 zł

 

LKS „UNIA” Korniaktów Płn.

15 600,00 zł

 

15 600,00 zł

 

16 000,00 zł

 

VI. Szczegółowe wymagania

 1. Jeden oferent  w ramach jednego zadania, może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. Oferta powinna zawierać informacje o posiadanych zasobach rzeczowych/kadrowych zapewniających wykonanie zadania. Informacje te należy zamieścić w Rozdziale IV. pkt. 2 oferty.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Słysz 26.06.2019 12:00
Publikujący Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 26.06.2019 12:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 26.06.2019 12:50 Publikacja 1