Uchwały kadencja 2014-2018

 • Data dodania: 18-10-2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/290/2018

  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągania zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy na realizację projektu "Będzie się działo!"
 • Data dodania: 18-10-2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/289/2018

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi
 • Data dodania: 18-10-2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/288/2018

  w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Będzie się działo!" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej RPO WP 2014-2020
 • Data dodania: 18-10-2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/287/2018

  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2018 rok
 • Data dodania: 18-10-2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/286/2018

  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białobrzegi
 • Data dodania: 27-09-2018

  UCHWAŁA NR XXXVIII/285/2018

  o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
 • Data dodania: 27-09-2018

  UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2018

  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białobrzegi
 • Data dodania: 27-09-2018

  UCHWAŁA NR XXXVIII/283/2018

  w sprawie uchwalenia Regulaminu stałego targowiska gminnego "Mój Rynek" w Białobrzegach
 • Data dodania: 27-09-2018

  UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2018

  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2018 rok 
 • Data dodania: 27-09-2018

  UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2018

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej