Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2023-05-23

Nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach wraz z funkcją opiekuna

Wójt Gminy Białobrzegi

ogłasza nabór

na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach

wraz z funkcją opiekuna

 

I. Nazwa i adres jednostki: Samorządowy Żłobek w Białobrzegach,37-114 Białobrzegi 44

II. Określenie stanowiska: Dyrektor Żłobka ( ½ etatu), opiekun ( ½  etatu)

III. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 

1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kierunki: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, położnictwo lub pielęgniarstwo),

2) posiadane kwalifikacje dla opiekuna: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog społeczno-wychowawczy, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta pedagogiczny lub ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,

3) obywatelstwo polskie,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5) kandydat na dyrektora nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

6) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

7) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

8) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

9) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

11) nieposzlakowana opinia,

12) nie został wydany wobec kandydata zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

IV. Wymagania dodatkowe do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) znajomość następujących regulacji prawnych:

- ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- ustawy o pracownikach samorządowych, 

- ustawy Kodeks pracy,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

- ustawy o ochronie danych osobowych,

oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

2) biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet),

3) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy i kierowane zespołem pracowników,

4) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, terminowość, kreatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

V. Zakres wykonywanych zadań:

1) organizowanie pracy żłobka, zapewnienie prawidłowego wykonywania jego zadań,

2) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań statutowych przez pracowników żłobka,

3) kierowanie działalnością żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz,

4)  zatrudnianie, zwalnianie i wynagradzanie pracowników żłobka,

5) ustalanie wewnętrznej organizacji żłobka poprzez określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

6) zapewnienie pracownikom żłobka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków opieki;

7) ustalanie harmonogramu rekrutacji dzieci do żłobka oraz przeprowadzanie procesu rekrutacji dzieci,

8) opracowywanie rocznych planów finansowych i prowadzenie gospodarki finansowej żłobka,

9) gospodarowanie mieniem żłobka,

10) realizacja zadań określonych w statucie żłobka,

11) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku dzieci.

VI. Informacja o warunkach pracy:

 1. miejsce świadczenia pracy – Samorządowy Żłobek w Białobrzegach,  37– 114  Białobrzegi 44,
 2. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ( ½  etatu – Dyrektor, ½ etatu-opiekun),
 3. planowany termin zatrudnienia – 1 wrzesień 2023 r.
 4. umowa na czas nieokreślony, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 5. obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 6. wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu,
 7. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 8. praca przy monitorze ekranowym, praca z dziećmi w wieku do lat 3.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Nie dotyczy

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 
 3. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Żłobka w Białobrzegach,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,  certyfikatów, świadectw, zaświadczeń  o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: świadectw pracy, a w przypadku osób aktualnie zatrudnionych – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
 8. oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 9. oświadczenie, ze kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 10. oświadczenie, ze kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego prze sąd
 11. oświadczenie, że kandydat nie był skazany  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 13. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 14. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.),
 15. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór załącznik),
 16. inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

IX. Informacje dodatkowe: Przed podjęciem zatrudnienia, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 7 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach”  w terminie do dnia  07 czerwca 2023r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu naboru na stanowisko dyrektora żłobka,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres  e-mail: 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:

 • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
 • telefonicznie 17 224 03 52,
 • na adres e-mail 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona)  i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.

5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone  w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona).

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Joanna Kosior 23.05.2023
Publikujący Joanna Kosior - Inspektor 23.05.2023 14:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Joanna Kosior - Inspektor 23.05.2023 14:02 Publikacja 1