Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2023-07-28

Obwieszczenie zebrany materiał dowodowy ŁP.6220.3.2023

Białobrzegi, 28.07.2023

ŁP.6220.3.2023

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o zgromadzonym materiale dowodowym

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., dalej ustawa ooś),

zawiadamiam strony postępowania,

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Wola Dalsza- Dziubek” i eksploatacji złoża „Wola Dalsza- Jeziorek- Dziubek w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi i Smolarzyny, powiat łańcucki, województwo podkarpackie”. Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 13.06.2023 r. złożony przez Zakład Robót Eksploatacyjnych Jeziorek Piotr, Dziubek Leszek., Medynia Łańcucka 207, 37-126 Medynia Głogowska.

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1, art. 81 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. W związku z tym, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4,
37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1, w tym z:

  • wnioskiem wraz z załącznikami i uzupełnieniem,
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03.07.2023r. znak: WOOŚ.4220.10.10.2023.PW.4, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji warunków i wymagań,
  • opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie z dnia 05.07.2023r. znak: RZ.ZZŚ.1.4901.75.2023.MG, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi zakładka „Decyzje środowiskowe” ( bip.gmina-bialobrzegi.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żołynia, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żołynia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie lub udostępnienie pisma w BIP.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 28.07.2023

 

Treść klauzuli informacyjnej Gminy Białobrzegi w zakresie Ochrony Danych Osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych/

 

Wójt Gminy Białobrzegi

(-)

mgr inż. Franciszek Masłoń

Otrzymują:

  1. Zakład Robót Eksploatacyjnych Jeziorek Piotr, Dziubek Leszek.,

Medynia Łańcucka 207, 37-126 Medynia Głogowska Białobrzegi

  1. Urząd Gminy Żołynia, Rynek 22, 37-110 Żołynia
  2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa.)

3. A/a

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 28.07.2023
Publikujący Karolina Krzysztoń 28.07.2023 13:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 28.07.2023 13:19 Publikacja 1