Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2023-05-08

Obwieszczenie ŁP.6220.3.2022 z 08.05.2023

Białobrzegi, 08.05.2023

ŁP.6220.3.2022

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., dalej k.p.a.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., dalej ustawa ooś)

zawiadamiam strony postępowania,

że prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja instalacji do odzysku zniszczonych rozpuszczalników” na dz. 1276/25 w miejscowości Wola Dalsza, gm. Białobrzegi, nie zostanie rozpatrzone w terminie. Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy Transsystem Spółka Akcyjna, Wola Dalsza 367, 37-100 Łańcut, złożony w dniu 05.10.2022r. Wójt Gminy Białobrzegi zawiadomił o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego w obwieszczeniu znak: ŁP.6220.3.2022 z dnia 28.11.2022 r.

Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 30.06.2023r.

Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał Inwestora do złożenia uzupełnienia informacji zawartych w aneksie II do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, a następnie przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego przed rozstrzygnięciem sprawy.

W celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 1530 -w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi bip.gmina-bialobrzegi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta lancut.biuletyn.net oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łańcut, ze względu na oddziaływanie na działki leżące w granicach Miasta Łańcuta.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść klauzuli informacyjnej Gminy Białobrzegi w zakresie Ochrony Danych Osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych/

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Krzysztoń 08.05.2023 13:23
Modyfikacja Karolina 08.05.2023 13:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 08.05.2023 13:23 Edycja 2
Karolina Krzysztoń 08.05.2023 13:23 Publikacja 1