Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IKBP.271.5.2. 2020
Tytuł „MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE BUDY ŁAŃCUCKIE, dz. o nr ewid. 811/2, 812, 813, 1330/2”.
Data publikacji 2020-06-30 14:00
Termin składania ofert 2020-07-15 09:30
Termin otwarcia ofert 2020-07-15 10:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (408,89 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
siwz_25.pdf - (7,17 MB)
Inne informacje zał nr 1 - Wzór oferty

zał nr 2 - Wzór oświadczenia z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał nr 3 - Wzór oświadczenia z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu

zał nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

zał nr 5 - Wzór wykazu osób

zał nr 6 - Wzór oświadczenie o osobach

zał nr 7 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Zał. nr 8 Wzór Umowy

Przedmiar Robót

Kosztorys ofertowy - ślepy

Specyfikacje techniczne

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - (373,45 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty - (666,55 KB)