Obwieszczenia

Data dodania: 2021-03-19

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 19.03.2021 r.

ŁP.6220.4.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości i zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym w dniu 05.11.2020 r., na wniosek z dnia 21.10.2020 r. (uzupełniony w dniu 05.11.2020 r.) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach,  37-114 Białobrzegi 5b, reprezentowanego przez P. Krzysztofa Skoczyński – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja ujęcia i pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Białobrzegach” na części działek nr ewid. 2582/136, 2632/16, 2582/135 położonych w miejscowości Białobrzegi oraz na działce nr 2632/9 położonej w miejscowości Białobrzegi - został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się strony o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, w tym z:

– opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie z dnia 28.12.2020 r. znak: PSNZ.4540.30.2020,

– opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10.02.2021 r.  znak: WOOŚ.4220.10.32.2020.DG.9,

– opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.12.2020 r. znak: RZ.ZZŚ.1.435.197.2020.AB,

w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia (stosuje się art. 49 Kpa).

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 19.03.2021 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył mgr inż. Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 19.03.2021 13:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 19.03.2021 15:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 19.03.2021 15:15 Publikacja 1