Obwieszczenia

Data dodania: 2020-11-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 24.11.2020 r.

Białobrzegi, dnia 2020-11-24

ŁP.6220.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte w dniu 05.11.2020 r., na wniosek z dnia
21.10.2020 r. (uzupełniony w dniu 05.11.2020 r.) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach,  37-114 Białobrzegi 5b, reprezentowanego przez P. Krzysztofa Skoczyński – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja ujęcia i pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Białobrzegach” na części działek nr ewid. 2582/136, 2632/16, 2582/135 położonych w miejscowości Białobrzegi oraz na działce nr 2632/9 położonej w miejscowości Białobrzegi.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                         o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 Zgodnie z art. 10 kpa informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 Akta wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 24.11.2020 15:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 24.11.2020 16:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 24.11.2020 16:34 Publikacja 1