Obwieszczenia

Data dodania: 2021-07-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 12.07.2021r. ŁPMK.6220.4.2019

Białobrzegi, dnia 12.07.2021 r.

ŁPMK.6220.4.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), a także na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 12.07.2021 r. zostało wydane postanowienie znak ŁPMK.6220.4.2019 Wójta Gminy Białobrzegi o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków na działce nr 1990 położonej w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi”.

Na postanowienie niniejsze nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia.

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 5 w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Łukasz Łuszczko 12.07.2021 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent - lstacel 12.07.2021 15:05
Modyfikacja Lidia Stącel - 12.07.2021 15:07

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 12.07.2021 15:07 Edycja 5
Lidia Stącel - Referent 12.07.2021 15:07 Edycja 4
Lidia Stącel - Referent 12.07.2021 15:06 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 12.07.2021 15:05 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 12.07.2021 15:05 Publikacja 1