Obwieszczenia

Data dodania: 2021-05-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 10.05.2021 r. ŁP.6220.2.2021

Białobrzegi, dnia 10.05.2021 r.

ŁP.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 247)

zawiadamiam

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1518 R w Gminie Białobrzegi” na działkach ewidencyjnych nr 2094/1, 2106/1, 2453, 2540, 2541, 2107/8, 2119 położonych w miejscowości Budy Łańcuckie, gmina Białobrzegi.

Wnioskodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut reprezentowany przez P. Janusza Wolskiego – Dyrektora.

 

Informuję, że stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji organ jest zobowiązany do umożliwienia stronom wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia otrzymania powyższej informacji,
na zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, Al. Józefa Piłsudskiego 38, opinia znak: WOOŚ.4220.10.10.2021.KR.3 z dnia 04.05.2021 r., opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 6, opinia sanitarna znak: PSNZ.9020.4.10.2021 z dnia 26.04.2021 r., a także opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, opinia znak: RZ.ZZŚ.1.435.54.2021.KŚ z dnia 20.04.2021 r.

Akta wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Białobrzegi i Urzędzie Gminy Przeworsk, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przeworsk, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Budy Łańcuckie i Świętoniowa oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 10.05.2021 14:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 10.05.2021 14:31 Publikacja 1