Obwieszczenia

Data dodania: 2021-08-09

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 09.08.2021r. ŁPMK.6220.4.2019

Białobrzegi, dnia 09.08.2021 r.

ŁPMK.6220.4.2019

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

Wójt Gminy Białobrzegi informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków na działce nr 1990 położonej w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi”.

     Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 18.09.2019 r. na wniosek Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Łańcucie, ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut ramach, którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Białobrzegi. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w tej sprawie są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łańcucie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1530 w terminie od 09.08.2021 r. do 08.09.2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej – pocztą na adres: Urząd Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi.
  2. w formie pisemnej – składane bezpośrednio na dziennik podawczy, w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 ,
  3. ustnie do protokołu w siedzibie organu: Urząd Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pokój nr 5,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530,
  4. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) na adres: .

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 09.08.2021 r. do 08.09.2021 r. Uwagi wniesione po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsza informacja zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Alina Kud - Inspektor 09.08.2021 13:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 09.08.2021 15:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 09.08.2021 15:12 Publikacja 1