Obwieszczenia

Data dodania: 2021-06-07

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 07.06.2021 r. ŁP.6220.2.2021

      Białobrzegi, dnia 07.06.2021 r.

ŁP.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 07.06.2021 r. dla Inwestora:

 

Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut reprezentowanego przez P. Janusza Wolskiego – Dyrektora

 

została wydana decyzja Wójta Gminy Białobrzegi znak: ŁP.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.:

 

„Przebudowa drogi powiatowej DP 1518 R w Gminie Białobrzegi”

 na działkach ewidencyjnych nr 2094/1, 2106/1, 2453, 2540, 2541, 2107/8, 2119 położonych w miejscowości Budy Łańcuckie, gmina Białobrzegi.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

Całość akt sprawy (w tym treść przedmiotowej decyzji) wyłożona jest do wglądu
w Urzędzie Gminy w Białobrzegach, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc
od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Łukasz Łuszczko 07.06.2021 12:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 07.06.2021 15:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 07.06.2021 15:27 Publikacja 1