Obwieszczenia

Data dodania: 2021-04-15

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białobrzegi, dnia 15.04.2021 r.

ŁP.6220.4.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu  15.04.2021 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 5b, reprezentowany przez P. Krzysztofa Skoczyński – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach została wydana decyzja
znak: ŁP.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ujęcia i pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Białobrzegach” na części działek nr ewid. 2582/136, 2632/16, 2582/135 położonych w miejscowości Białobrzegi oraz  na działce nr 2632/9 położonej w miejscowości Białobrzegi.

 

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach,  37-114 Białobrzegi 5b, reprezentowany przez P. Krzysztofa Skoczyński – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach

 

 

            Z treścią decyzji, aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pokój nr 5.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 15.04.2021 r.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył mgr inż. Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 15.04.2021 15:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 15.04.2021 16:01
Modyfikacja Alina Kud 15.04.2021 16:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 15.04.2021 16:02 Edycja 2
Alina Kud - Inspektor 15.04.2021 16:01 Publikacja 1