Obwieszczenia

Data dodania: 2021-04-08

Obwieszczenie i ogłoszenia Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 08.04.2021 znak:ŁP.6220.1.2021

Białobrzegi, dnia 08.04.2021 r.

ŁP.6220.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte w dniu 19.03.2021 r., na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut reprezentowanego przez   P. Janusza Wolskiego – Dyrektora postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517 R w Gminie Białobrzegi” na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 Zgodnie z art. 10 kpa informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 Akta wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º.


OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) informuję, że do tutejszego Urzędu w dniu 19.03.2021 r. wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut reprezentowanego przez  P. Janusza Wolskiego – Dyrektora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517 R w Gminie Białobrzegi” na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi.

Akta wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Alina Kud - Inspektor 08.04.2021 09:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 08.04.2021 16:27
Modyfikacja Alina Kud 08.04.2021 16:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 08.04.2021 16:28 Edycja 2
Alina Kud - Inspektor 08.04.2021 16:27 Publikacja 1