Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2020-12-15

OGŁOSZENIE

ZMIANA  OGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

OFERTY CENOWEJ

Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Białobrzegi.

 

Po uwzględnieniu wskazówek oferentów modyfikuje się pkt 1.2 ust. 5) ogłoszenia
w następujący sposób:

„ 5) Za datę zakończenia prac uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu zaewidencjonowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej dokumentów 1 egz. dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości
i dokumentacji technicznej oraz egz. protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym, a w przypadku zawarcia ugody 1 egz. Ugody.”

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Z-up. Wójta
-
mgr inż. Piotr Chudzik

Sekretarz Gminy

 

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

OFERTY CENOWEJ

Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Białobrzegi.

 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 1. Zakres:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obejmujące zadanie rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2754/1 z działką nr 2754/10 na całej jej długości, położonymi w miejscowości Białobrzegi.
  2. Na Wykonawcy rozgraniczenia spoczywa:
 • Uzyskanie we własnym zakresie wszystkich informacji i materiałów niezbędnych do wykonania zadania;
 • Po zakończeniu prac a przed włączeniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego pracy, a Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wadliwego wykonania prac, odbiór zostanie przerwany, a prace zostaną uznane jako nie zakończone. W tym przypadku termin na ich usunięcie określony w protokole odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni.
 • Z czynności odbioru sporządza się protokół, który podpisują obie strony.
 • Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletny operat techniczny skompletowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Za datę zakończenia prac uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu zaewidencjonowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów 2 egz. dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej oraz egz. protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym, a w przypadku ugody egz. ugody wraz z egz. protokołu granicznego i szkicu granicznego.
 • Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać udostępnione dane o nieruchomościach z zachowaniem zasady poufności i ochrony danych osobowych.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 roku Nr 45 poz.453).

II. Wymagania podstawowe:

 • Okres związania ofertą – wymagane 30 dni od dnia składania ofert
 • Wymagania dotyczące zdolności. Wykonawca rozgraniczenia  musi posiadać wymagane uprawnienia zawodowe w zakresie 2 tj. rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)
 • Termin wykonania robót – do 90 dni po podpisaniu umowy.
 1. Wykonawcy składają ofertę cenową oraz oświadczenie co do spełnienia wymogów określonych w pkt. 2.2 i 2.3.
 2. Terminy i sposób komunikacji
 • Termin ostateczny składania ofert upływa dnia: 22.12.2020 r. o godz. 14.oo
 • Oferty należy składać pocztą e-mail (jako skany kolorowe podpisanych i opieczętowanych dokumentów) sekretarz@gmina-bialobrzegi.pl 
 • Kontakt: Piotr Chudzik – Sekretarz Gminy Białobrzegi Tel. 17 224 52 20 sekretarz@gmina-bialobrzegi.pl 
 • Nie przewiduje się korespondencji drogą pocztową.
 • Przesyłanie informacji oraz ofert na inny adres może się wiązać z nie zachowaniem terminów postępowania oraz brakiem odpowiedzi jak również z nie rozpatrywaniem oferty do oceny.
 1. Ostateczny termin podpisania umowy i realizacji zostanie ustalony w negocjacjach. Negocjacje będą się odbywać pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.
 2. Płatności: Płatność po dokonaniu odbioru końcowego za całość zadania na podstawie faktury VAT.

Wójt
-
mgr inż. Franciszek Masłoń

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 15.12.2020 13:11
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 15.12.2020 14:34
Modyfikacja Piotr Chudzik 21.12.2020 11:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 21.12.2020 11:38 Edycja 6
Piotr Chudzik -Sekretarz 21.12.2020 11:34 Edycja 5
Piotr Chudzik -Sekretarz 15.12.2020 20:31 Edycja 4
Piotr Chudzik -Sekretarz 15.12.2020 14:44 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 15.12.2020 14:43 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 15.12.2020 14:34 Publikacja 1