Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2020-11-24

Ogłoszenie

Białobrzegi, dnia 2020-11-24

ŁP.6220.4.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) informuję, że do tutejszego Urzędu w dniu 21.10.2020 r. wpłynął wniosek z dnia 21.10.2020 r. (uzupełniony w dniu 05.11.2020 r.) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach,  37-114 Białobrzegi 5b, reprezentowanego przez P. Krzysztofa Skoczyński – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja ujęcia i pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Białobrzegach” na części działek nr ewid. 2582/136, 2632/16, 2582/135 położonych w miejscowości Białobrzegi oraz na działce nr 2632/9 położonej w miejscowości Białobrzegi.

Akta wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4,  37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 24.11.2020 15:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 24.11.2020 16:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 24.11.2020 16:33 Publikacja 1