Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2023-06-15

Obwieszczenie wszczęcie postępowania ŁP.6733.5.2023

 

ŁP.6733.5.2023

Białobrzegi, dnia 14.06.2023 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.), stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977),

zawiadamia się,

że dnia 01.06.2023 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa oświetlenia drogowego” na działkach nr 1443/12, 2890, 793/2, 813/5, 820/3, 1431, 1349/2, 1350/6, 1350/4, 1355, 1428, 1426, 1429, 1430, 1350/3, 818/2, 790/5 w miejscowości Białobrzegi, gm. Białobrzegi.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

Równocześnie informuję że w czasie prowadzonego postępowania została opracowana analiza stanu faktycznego i prawnego terenu oraz projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia. Materiały te zostaną przesłane do organów uzgadniających zgodnie z art. 53 ust. 4 w/w ustawy tj.:

  • Starosty Łańcuckiego, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2, w zakresie ochrony gruntów rolnych;
  • Dyrektora Zarząd Zlewni w Krośnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, w zakresie melioracji wodnych;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszów, w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
  • Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Rzeszowie ul. Mickiewicza 7,
    35-064 Rzeszów w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa  w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków
  • Marszałka Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w odniesieniu do udokumentowanego złoża wód podziemnych.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi.

Wójt Gminy Białobrzegi

(-)

mgr inż. Franciszek Masłoń

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Krzysztoń 15.06.2023 09:25
Modyfikacja Karolina 15.06.2023 09:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 15.06.2023 09:27 Edycja 2
Karolina Krzysztoń 15.06.2023 09:25 Publikacja 1