Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2022-02-17

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 16.02.2022 r.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl
OS-I.726.15.2017.AW Rzeszów, 2022-02-16


OBWIESZCZENIE
Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 362 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska( Dz.U. 2021 r. poz.1973 ) w związku
z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym w przedmiocie
nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, reprezentowanego przez Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie, ul Legionów 20, 39-959 Rzeszów, zarządzającego autostradą
A4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km
581+263,44 do km 622+463,44, obowiązku ograniczenia negatywnego
oddziaływania na środowisko
zawiadamia
że w dniu 10 lutego 2022 r. wydana została decyzja Ministra Klimatu i Środowiska
znak: DIŚ-V.412.1.2022.ALS utrzymująca w mocy decyzję Marszałka Województwa
Podkarpackiego nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowanego przez Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul Legionów 20, 39-959 Rzeszów,
zarządzającego autostradą A4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław
„węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 do km 622+463,44, obowiązek ograniczenia
negatywnego oddziaływania na środowisko.
Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w pokoju 213
w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
ul. Lubelska 4, w godzinach pracy urzędu, z uwagi na ustanowione ograniczenia
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, proponuje się wcześniejsze umówienie
terminu udostępnienia akt sprawy, telefonicznie pod numerem 17/7433204 lub
mailowo na adres: srodowisko@podkarpackie.pl . Zapoznanie się z treścią decyzji
jest możliwe również w siedzibie obwieszczającego.
Licząc od następnego dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej
wiadomości w terminie 30 dni Stronom służyć będzie skarga wnoszona na piśmie do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra
Klimatu i Środowiska.
Termin publicznego obwieszczenia: 17 luty 2021 r. – 18 marca 2022 r.


Adrzej Kulig

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA


OS-I.726.15.2017.AW Str. 2 z 2
Otrzymują:
1. GDDKiA
2. Tablica ogłoszeń UMWP (al. Cieplińskiego 4)
3. Tablica ogłoszeń UMWP (ul. Lubelska 4)
4. BIP UMWP
5. Wójt Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4
6. Wójt Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260
7. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk
8. Wójt Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127
9. Wójt Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976
10. OS-I. a/a

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marszałek Województwa Podkarpackiego 16.02.2022 14:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 17.02.2022 10:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 17.02.2022 10:30 Publikacja 1