Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2018-03-20

Nowa opłata za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Białobrzegi,  19 marca 2018 roku

 

Nowa opłata za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.  1566 ze zm.), wprowadzające zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami oraz zmiany w katalogu usług wodnych i opłat za te usługi.

W świetle nowych regulacji opłatę za usługi wodne uiszcza się także za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1).

Pod pojęciem powierzchni biologicznie należy rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów
i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalna wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m(§ 3 pkt 22 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

W myśl art. 272 ust. 8 wysokość przedmiotowej opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Jednostkowe stawki opłat, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U.2017.2502), wynoszą:

1)bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem -
0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Okresem rozliczeniowym dla opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest kwartał.

Wysokość przedmiotowej opłaty, zgodnie z art. 272 ust 22, ustala Wójt oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Podmiot obowiązany do je uiszczenia wnosi opłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Białobrzegi w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację o wysokości opłaty.

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne zaniecha dokonania wpłaty
w zakreślonym terminie, Wójt określa wysokość opłaty w drodze decyzji. W takim przypadku podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty wnosi opłatę określoną w decyzji w terminie
14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat, któremu przekazano informację o wysokości opłaty może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się odpowiednio do Wójta Gminy Białobrzegi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty na rachunek bankowy.  Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z art. 298 pkt 2 opłatę za usługi wodne obowiązane są ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
  2. Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. Użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowalnych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

- które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Dochód z opłat w 90% stanowił będzie przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zobowiązuje się do przedstawienia Wójtowi Gminy Białobrzegi danych niezbędnych do naliczenia przedmiotowej opłaty poprzez wypełnienie Oświadczenia dla celów naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz dostarczenie go do Urzędu Gminy Białobrzegi w terminie do 26.03.2018 roku.

Proszę o przekazanie danych w wymaganym zakresie w sposób rzetelny. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości informacji zawartych
w oświadczeniu, celem uzyskania stosownych danych dopuszcza się przeprowadzenie czynności dowodowych, których koszty, zgodnie z treścią art. 262 KPA, obciążą stronę, z winy której wynikły.               

Wójt Gminy Białobrzegi

mgr inż. Franciszek Masłoń

 

 

Sprawę prowadzi:

Lidia Stącel

młodszy referent

17-224-03-51

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 19.03.2018 10:10
Publikujący Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 20.03.2018 13:12
Modyfikacja Alina Kud 27.03.2018 09:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 27.03.2018 09:19 Edycja 3
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 20.03.2018 13:13 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 20.03.2018 13:12 Publikacja 1