Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2024-05-14

Nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach

Wójt Gminy Białobrzegi

ogłasza nabór

na stanowisko

 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach

 

I. Nazwa i adres jednostki: Samorządowy Żłobek w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 44

II. Określenie stanowiska: Dyrektor Żłobka

III. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kierunki: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, położnictwo lub pielęgniarstwo),

2) obywatelstwo polskie,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4) kandydat na dyrektora nie figuruje w bazie nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Sesualnym z dostępem ograniczonym, 

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) kandydat nie jest jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

7) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

10) nieposzlakowana opinia,

11) nie został wydany wobec kandydata zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

IV. Wymagania dodatkowe do podjęcia pracy na danym stanowisku:

1) znajomość następujących regulacji prawnych:

- ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych, 

- ustawy Kodeks pracy,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

2) biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Microsoft Office, Word, Excel, Internet),

3) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy i kierowane zespołem pracowników,

4) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, terminowość, kreatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) mile widziane referencje z poprzednich zakładów pracy.

V. Zakres wykonywanych zadań:

1) organizowanie pracy żłobka, zapewnienie prawidłowego wykonywania jego zadań,

2) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań statutowych przez pracowników żłobka,

3) kierowanie działalnością żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz,

4) zatrudnianie, zwalnianie i wynagradzanie pracowników żłobka,

5) ustalanie wewnętrznej organizacji żłobka poprzez określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

6) zapewnienie pracownikom żłobka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków opieki;

7) ustalanie harmonogramu rekrutacji dzieci do żłobka oraz przeprowadzanie procesu rekrutacji dzieci,

8) opracowywanie rocznych planów finansowych i prowadzenie gospodarki finansowej żłobka,

9) gospodarowanie mieniem żłobka,

10) realizacja zadań określonych w statucie żłobka.

VI. Informacja o warunkach pracy:

1) miejsce świadczenia pracy – Samorządowy Żłobek w Białobrzegach,  – 114  Białobrzegi 44

2) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

3) planowany termin zatrudnienia – 1 wrzesień 2024r.

4) umowa na czas nieokreślony, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych   

5) obowiązująca dobowa norma czasu - 8 godzin, a tygodniowa 40 godzin w przeciętnie

pięciodniowym tygodniu pracy

6) wynagrodzenie – miesięczne płatne z dołu

7) warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami

8) praca przy monitorze ekranowym.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był mniejszy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 

3) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Żłobka w Białobrzegach,

4) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych,  certyfikatów, świadectw, zaświadczeń  o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: świadectw pracy, a w przypadku osób aktualnie zatrudnionych – zaświadczenie o zatrudnieniu,

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik nr 1),

7) własnoręcznie podpisane oświadczenia (załącznik nr 2):

a) o stanie zdrowia,

b) o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

c) o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

d) że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

e) że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

f) że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniuz pełni praw publicznych

h) o nieposzlakowanej opinii,

i) że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art 31 ust. 1 pkt  ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (t. j. - Dz. U. z 2024r. poz. 104),

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3),

9) inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

IX. Informacje dodatkowe:

Przed podjęciem zatrudnienia, kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Urzędzie Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 7 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Białobrzegach”  w terminie do dnia  24 maja 2024r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu).Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu naboru na stanowisko dyrektora żłobka,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Białobrzegach.

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jest Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, adres e-mail: 
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
  • listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach,
  • telefonicznie 17 224 03 52,
  • na adres e-mail 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Żłobka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe. Jednocześnie informujemy, iż na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie przez Panią/Pana jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie.Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku wyboru Pani/Pana osoby na dane stanowisko pracy, dane dotyczące imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, zostaną podane do publicznej wiadomości.

5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

6. Posiada Pani/Pan:

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

- prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO),

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

WÓJT

mgr inż. Franciszek Masłoń

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 14:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 14:44 Publikacja 1