Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2024-04-03

Zawiadomienie strony postępowania

Białobrzegi, 03.04.2024

ŁP.6220.6.2023.8

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz.775 ze zm.), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j. ze zm.),

Zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 03.04.2024r. została wydana przez Wójta Gminy Białobrzegi decyzja znak ŁP.6220.6.2023.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Przebudowa drogi powiatowej publicznej nr 1 519R Łańcut (Podzwierzyniec)- Białobrzegi w km 4+400 – 8+190 w miejscowości Dębina i Białobrzegi na terenie gminy Białobrzegi”. Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 22.11.2023 r. złożony Zarząd Powiatu Łańcuckiego, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, adres do kor. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut- reprezentowany przez p. Aleksandrę Cieszyńską- zastępcę Dyrektora ds. technicznych Zarządu Dróg Powiatowych.

Wszelkie uwagi, wnioski oraz pytania należy kierować bezpośrednio pod nr telefonu: (17) 2240350 oraz składać pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@gmina-bialobrzegi.pl lub poprzez platformę ePUAP.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 KPA, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 03 kwietnia 2024r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Rzeszowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu – Wójta Gminy Białobrzegi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Łańcuckiego, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, adres do kor. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut,

2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa.)

3. A/a 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 03.04.2024
Publikujący Karolina Krzysztoń 03.04.2024 11:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 03.04.2024 11:51 Publikacja 1