Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2023-08-25

Obwieszczenie wydanie decyzji ŁP.6220.3.2023

Białobrzegi, 25.08.2023

ŁP.6220.3.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz.775 ze zm.), w związku z art.38 art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j. ze zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 25.08.2023 r. została wydana przez Wójta Gminy Białobrzegi decyzja znak ŁP.6220.3.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Wola Dalsza- Dziubek” i eksploatacji złoża „Wola Dalsza- Jeziorek- Dziubek w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi i Smolarzyny, powiat łańcucki, województwo podkarpackie” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 181, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 195, 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 200/1, 200/2, 201/2, 201/3, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/3, 210/4, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218/1, 220 obręb 0006 Wola Dalsza w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi oraz 208/4, 212/2, 358, 359, 361/1 obr. 0102 Smolarzyny w miejscowości Smolarzyny, gmina Żołynia, z wniosku Zakład Robót Eksploatacyjnych Jeziorek Piotr, Dziubek Leszek., Medynia Łańcucka 207, 37-126 Medynia Głogowska,

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie wydane przez organy opiniujące tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Białobrzegach,
37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º, tel.17 224 03 50.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie-zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Białobrzegi, w sołectwie gdzie realizowana jest inwestycja, a także przez zamieszczenie w BIP Gminy Białobrzegi.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi. Termin odwołania od decyzji rozpoczyna się odpowiednio po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia.

 

 

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie 25.08.2023 r. do 08.09.2023 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Krzysztoń 25.08.2023 11:45
Modyfikacja Karolina 25.08.2023 12:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 25.08.2023 12:55 Edycja 2
Karolina Krzysztoń 25.08.2023 11:45 Publikacja 1