Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2023-07-31

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 31.07.2023.

Białobrzegi, 31.07.2023

ŁP.6220.3.2022

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o zgromadzonym materiale dowodowym

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., dalej ustawa ooś),

zawiadamiam strony postępowania,

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Eksploatacja instalacji do odzysku zniszczonych rozpuszczalników” na dz. 1276/25 w miejscowości Wola Dalsza, gm. Białobrzegi, został zgromadzony materiał dowodowy. Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 05.10.2022 r. złożony przez firmę Transsystem Spółka Akcyjna, Wola Dalsza 367, 37-100 Łańcut.

Przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. (art. 10 § 1, art. 73 § 1, art. 81 k.p.a.)

W związku z tym, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4,
37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1, w tym z:

  • wnioskiem wraz z załącznikami i uzupełnieniem,
  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.07.2023r. znak: WOOŚ.4221.10.2.2022.IM.20,
  • postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie z dnia 28.02.2023r. znak: RZ.RZŚ.4360.24.2022.MS,
  • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie z dnia 21.02.2023r. znak: PSNZ.9020.6.1.2022.

Jednocześnie informuję, że ze względu termin wydania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.07.2023r. znak: WOOŚ.4221.10.2.2022.IM.20, termin wydania decyzji ustala się do 31.08.2023r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi zakładka „Decyzje środowiskowe” ( bip.gmina-bialobrzegi.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta lancut.biuletyn.net oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łańcut, ze względu na oddziaływanie na działki leżące w granicach Miasta Łańcuta.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie lub udostępnienie pisma w BIP.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 31.07.2023

Wójt Gminy Białobrzegi

/-/

Franciszek Masłoń

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 31.07.2023
Publikujący Karolina Krzysztoń 31.07.2023 14:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 31.07.2023 14:36 Publikacja 1