Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2023-08-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 30.08.2023

Białobrzegi, 30.08.2023

ŁP.6220.3.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz.775 ze zm.), w związku z art.38 art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j. ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 30.08.2023 r. została wydana przez Wójta Gminy Białobrzegi decyzja znak ŁP.6220.3.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja instalacji do odzysku zniszczonych rozpuszczalników” realizowanego na działce 1276/25 w miejscowości Wola Dalsza, gm. Białobrzegi z wniosku firmy TRANSSYSTEM S.A., Wola Dalsza 367, 37-00 Łańcut,

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie wydane przez organy opiniujące tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º, tel.17 224 03 50.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie-zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Białobrzegi, w sołectwie gdzie realizowana jest inwestycja, a także przez zamieszczenie w BIP Gminy Białobrzegi.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Białobrzegi. Termin odwołania od decyzji rozpoczyna się odpowiednio po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia.

 

 

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie 30.08.2023 r. do 13.09.2023 r.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 30.08.2023
Publikujący Karolina Krzysztoń 30.08.2023 14:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 30.08.2023 14:38 Publikacja 1