Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2024-03-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna

 

ZI.6220.13.20.2023

 Czarna, dn. 11.03.2024 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.03.2024 r. dla Inwestora:

 

„MARWOS” M. Woś Spółka komandytowa, ul. Batalionów Chłopskich 1,
37-100 Łańcut

 

została wydana decyzja Wójta Gminy Czarna znak ZI.6220.13.19.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.:

 

„BUDOWA STACJI PALIW NA DZIAŁCE NR EW. GR. 594/2 POŁOŻONEJ
W MIEJSCOWOŚCI WOLA MAŁA”.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1094 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie
lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

Całość akt sprawy (w tym treść przedmiotowej decyzji) wyłożona jest do wglądu
w Urzędzie Gminy w Czarnej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, sektor B od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc
od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNA

 

 

https://gminaczarna.biuletyn.net/?bip=2&cid=1136&id=3971

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Krzysztoń 19.03.2024 12:30
Modyfikacja Karolina 19.03.2024 12:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 19.03.2024 12:31 Edycja 2
Karolina Krzysztoń 19.03.2024 12:30 Publikacja 1