Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2023-12-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 19.12.2023r.

Białobrzegi, 19.12.2023

ŁP.6220.6.2023.4

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., dalej ustawa ooś),  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej kpa), Wójt Gminy Białobrzegi, w toku postępowania z wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcie: Zarządu Powiatu Łańcuckiego, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, adres do kor. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68,
37-100 Łańcut- reprezentowany przez p. Aleksandrę Cieszyńską- zastępczynię Dyrektora ds. technicznych Zarządu Dróg Powiatowych,, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej publicznej nr 1 519R Łańcut (Podzwierzyniec)- Białobrzegi w km 4+400 – 8+190 w miejscowości Dębina i Białobrzegi na terenie gminy Białobrzegi”,

zawiadamiam strony postępowania,

  •  O przekazaniu pismem z dn. 19.12.2023r. wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia ŁP.6727.1.221.2023 z dn. 18.12.2023r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łańcucie, Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Rzeszowie oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  • O wezwaniu pismem z dn. 18.12.2023r. Inwestora do wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, do dnia 29.02.2024r.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e - PUAP. W celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, na zasadach określonych w art. 37 kpa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Treść klauzuli informacyjnej Gminy Białobrzegi w zakresie Ochrony Danych Osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych/

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

o wszczęciu postępowania zostało

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniach od 19.12.2023r. do 02.01.2024r.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Krzysztoń 19.12.2023 13:37
Modyfikacja Karolina 31.01.2024 14:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 31.01.2024 14:23 Edycja 2
Karolina Krzysztoń 19.12.2023 13:37 Publikacja 1