Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2024-06-05

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi

Białobrzegi, 04.06.2024

ŁP.6220.1.2024.1

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów opiniujących

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2024 poz. 572, dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094, dalej ooś)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 03.06.2024r. Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Roman Charchut- projektant BETAPROJEKT Sp. z o.o. al. Rejtana 53a/65 35-326 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 0 9786 R Dębina- Głuchów od km 0+000,00 do km ok. 1+249,00(lok)” w miejscowości Dębina na terenie gminy Białobrzegi”.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego jego wpływu m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Urząd Gminy Białobrzegi informuje więc, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, w tym możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. W celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4. ustawy ooś organem administracji właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Białobrzegi.

Na podstawie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpił o wydanie opinii organów opiniujących oraz ewentualnych uzgodnień warunków realizacji do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  • Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych stanowisk ww. organów współdziałających.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi bip.gmina-bialobrzegi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut jak i na stronie BIP Gminy Łańcut.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, na zasadach określonych w art. 37 kpa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

 

 

Treść klauzuli informacyjnej Gminy Białobrzegi w zakresie Ochrony Danych Osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/urzad-gminy/ochrona-danych-osobowych/

Wójt Gminy Białobrzegi

-

Franciszek Masłoń

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 05.06.2024
Publikujący Karolina Krzysztoń 05.06.2024 13:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 05.06.2024 13:55 Publikacja 1