Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2023-08-30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

               Rzeszów, dnia 29 sierpnia 2023 r.

         REGIONALNY DYREKTOR                       
       OCHRONY ŚRODOWISKA

                    W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

        WOOŚ.420.10.2.2023.BM.18

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – dalej „Kpa” w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – dalej „ustawa ooś”

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 29 sierpnia 2023 r., decyzji znak: WOOŚ.420.10.2.2023.BM.17, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Smolarzyny”.

Decyzja ta została wydana na wniosek Pana Macieja Nowakowskiego reprezentującego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Al. Jerozolimskie 136, 02 – 305 Warszawa) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów), w godzinach
9.00 – 14.00 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu
do kontaktu: 17 785 00 44) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 Kpa.

Decyzja została również wysłana do Urzędu Gminy Białobrzegi, Urzędu Gminy Rakszawa i Urzędu Gminy w Żołyni.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 05 września 2023 r. do 18 września 2023 r.

 

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

 

Otrzymują:

 1. P. Maciej Nowakowski, PKN Orlen SA, Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa,
 2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie
 3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Białobrzegi zgodnie z art. 49 Kpa
  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę e-PUAP
 4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Rakszawa zgodnie z art. 49 Kpa
  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę e-PUAP
 5. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy w Żołyni zgodnie z art. 49 Kpa
  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę e-PUAP

Do wiadomości:

1. WOOŚ; aa

 

 

 

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Art. 49b § 1 Kpa „W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji
lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie”.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Krzysztoń 30.08.2023 12:51
Modyfikacja Karolina 30.08.2023 12:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 30.08.2023 12:52 Edycja 2
Karolina Krzysztoń 30.08.2023 12:51 Publikacja 1